بتادین

امروزه مشخص شده كه يكي از روشهـاي انتقـال بيمـاري روش انتقال مستقيم از طريق تماس پوستي است و با توجه به اينكـه جراحان و از جمله چشم پزشكان با بيماران متعـددي در ارتبـاط هستند پوست دستشان مـي توانـد عـاملي جهـت انتقـال عوامـل بيماريزا باشد. لذا اسکراب درسـت و مناسـب قبـل از عمـل كـه مسلماً يكـي از نكـات اساسـي آن انتخـاب مـاده مناسـب جهـت اسكراب اسـت نقـش بـه سـزايي در جلـوگيري از انتقـال عوامـل بيماريزا دارد. جراحـان و از جملـه چشـم پزشـكان مجبـور بـه استفاده روزانه و غير قابـل اجتنـاب از تركيبـات آنتـي سـپتيک هستند. لذا موادي را كـه عـوارض جـانبي كـم تـر و مـدت زمـان مصرف كوتاه تر و در عين حال اثر ضدعفوني كنندگي قـوي تـري دارند را ترجيح ميدهند. در سالهاي اخير دو دسته از تركيبـات يكي بتادين كه بر پايه يد است و ديگري تركيبات بر پايه الكلـي مثل دکوسپت بيشتر مورد اسـتفاده می باشـد . بتـادين بـر روي باكتريهاي گرم منفي و گرم مثبت با حساسـيت بـالا و بـر روي اسيد فستها و قارچها و كيستهاي آميبي به صـورت حسـاس و در غلظت يها بالا بر روي هاگها به صورت حسـاس اثـر دارد .

پخش پزشکی حامی آماده ارسال انواع بتادین و اسکراب در حجم های مختلف به سراسر کشور می باشد.

بتادین مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
فروش ویژه
بتادین 250 سی سی
13,500 تومان 14,000 تومان
13,500 تومان
14,000 تومان
فروش ویژه
بتادین 1 لیتری
50,000 تومان 58,000 تومان
50,000 تومان
58,000 تومان
مقایسه اقلام
مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید