جدیدترین محصولات اضافه شده
سرسوزن دندانپزشکی بلند
لطفاً تماس بگیرید
سرسوزن دندانپزشکی کوتاه
لطفاً تماس بگیرید
کمپرس یخ (آیس پک) متوسط
نمایش قیمت فقط به اعضا
کمپرس یخ (آیس پک) کوچک
نمایش قیمت فقط به اعضا
پر بازدیدترین محصولات
IUD سیو سیف هلندی 300
نمایش قیمت فقط به اعضا
IUD کاپرتی آمریکایی 380
نمایش قیمت فقط به اعضا
کمپرس یخ (آیس پک) کوچک
نمایش قیمت فقط به اعضا
IUD سیو سیف هلندی +300
نمایش قیمت فقط به اعضا
ژل سونو گرافی POLY GEL 260 cc
نمایش قیمت فقط به اعضا
IUD سیو سیف هلندی +380
نمایش قیمت فقط به اعضا
ژل سونو گرافی 1 لیتری POLY Gel
نمایش قیمت فقط به اعضا

بتادین

امروزه مشخص شده كه يكي از روشهـاي انتقـال بيمـاري روش انتقال مستقيم از طريق تماس پوستي است و با توجه به اينكـه جراحان و از جمله چشم پزشكان با بيماران متعـددي در ارتبـاط هستند پوست دستشان مـي توانـد عـاملي جهـت انتقـال عوامـل بيماريزا باشد. لذا اسکراب درسـت و مناسـب قبـل از عمـل كـه مسلماً يكـي از نكـات اساسـي آن انتخـاب مـاده مناسـب جهـت اسكراب اسـت نقـش بـه سـزايي در جلـوگيري از انتقـال عوامـل بيماريزا دارد. جراحـان و از جملـه چشـم پزشـكان مجبـور بـه استفاده روزانه و غير قابـل اجتنـاب از تركيبـات آنتـي سـپتيک هستند. لذا موادي را كـه عـوارض جـانبي كـم تـر و مـدت زمـان مصرف كوتاه تر و در عين حال اثر ضدعفوني كنندگي قـوي تـري دارند را ترجيح ميدهند. در سالهاي اخير دو دسته از تركيبـات يكي بتادين كه بر پايه يد است و ديگري تركيبات بر پايه الكلـي مثل دکوسپت بيشتر مورد اسـتفاده می باشـد . بتـادين بـر روي باكتريهاي گرم منفي و گرم مثبت با حساسـيت بـالا و بـر روي اسيد فستها و قارچها و كيستهاي آميبي به صـورت حسـاس و در غلظت يها بالا بر روي هاگها به صورت حسـاس اثـر دارد .

پخش پزشکی حامی آماده ارسال انواع بتادین و اسکراب در حجم های مختلف به سراسر کشور می باشد.

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

اسکراب جراحی دارو درمان (اسکراب جراحی)

اسکراب جراحی 1 لیتری دارو درمان سلفچگان

نمایش قیمت فقط به اعضا

بتادین 1لیتری دارو درمان سلفچگان

بتادین 1 لیتری

حمل راحت 

کیفیت بالا

 

نمایش قیمت فقط به اعضا
نمایش قیمت فقط به اعضا