جدیدترین محصولات اضافه شده
پر بازدیدترین محصولات
تیغ جراحی موریس شماره 11
لطفاً تماس بگیرید
IUD کاپرتی آمریکایی 380
لطفاً تماس بگیرید
تیغ جراحی موریس سایز 10
لطفاً تماس بگیرید

بتادین

امروزه مشخص شده كه يكي از روشهـاي انتقـال بيمـاري روش انتقال مستقيم از طريق تماس پوستي است و با توجه به اينكـه جراحان و از جمله چشم پزشكان با بيماران متعـددي در ارتبـاط هستند پوست دستشان مـي توانـد عـاملي جهـت انتقـال عوامـل بيماريزا باشد. لذا اسکراب درسـت و مناسـب قبـل از عمـل كـه مسلماً يكـي از نكـات اساسـي آن انتخـاب مـاده مناسـب جهـت اسكراب اسـت نقـش بـه سـزايي در جلـوگيري از انتقـال عوامـل بيماريزا دارد. جراحـان و از جملـه چشـم پزشـكان مجبـور بـه استفاده روزانه و غير قابـل اجتنـاب از تركيبـات آنتـي سـپتيک هستند. لذا موادي را كـه عـوارض جـانبي كـم تـر و مـدت زمـان مصرف كوتاه تر و در عين حال اثر ضدعفوني كنندگي قـوي تـري دارند را ترجيح ميدهند. در سالهاي اخير دو دسته از تركيبـات يكي بتادين كه بر پايه يد است و ديگري تركيبات بر پايه الكلـي مثل دکوسپت بيشتر مورد اسـتفاده می باشـد . بتـادين بـر روي باكتريهاي گرم منفي و گرم مثبت با حساسـيت بـالا و بـر روي اسيد فستها و قارچها و كيستهاي آميبي به صـورت حسـاس و در غلظت يها بالا بر روي هاگها به صورت حسـاس اثـر دارد .

پخش پزشکی حامی آماده ارسال انواع بتادین و اسکراب در حجم های مختلف به سراسر کشور می باشد.

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

اسکراب جراحی دارو درمان (اسکراب جراحی)

اسکراب جراحی 1 لیتری دارو درمان سلفچگان

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

بتادین 1لیتری دارو درمان سلفچگان

بتادین 1 لیتری

حمل راحت 

کیفیت بالا

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید